Skip to main content
 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU


Biz, Walton Hotels olarak, Turizmin çevremiz üzerindeki etkilerini aza indirmek amacıyla çıktığımız bu uzun yolda, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik ve çocuk koruma konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile ILO Standartlarının tüm sorumluluğunu alıyoruz ve insan haklarına saygı gösteriyoruz. Bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız.


Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Çevre konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, Marmara bölgesinde otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.

Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkileri aza indireceğiz. Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız.

Walton Hotels olarak, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Tüm karar alma aşamalarında sürdürülebilirlik düşüncesi ön planda olacaktır. Eğitim, sağlık, refah, güvenli yaşam, yaşam kalitesi vb. alanlarda toplumsal koşulların sürdürülebilirliği üzerine odaklanacaktır.

Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılarak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesi amaçlanacaktır. Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranacaktır. Yapılacak küçük değişikliklerle enerji tasarrufu sağlanacaktır. Tüm cihazların bakımını yapılacak ve etkili çalıştıklarından emin olunacaktır. Otelin çevre performansı sürekli izlenecek ve sonuçlara göre gerçekçi hedefler belirlenecektir. Kültürel mirası ve doğayı koruma projelerine destek verilecektir. Yerel halk tarafından üretilen sanat ve el emeği ürünleri sergilenecektir. Misafirleri yörenin kültürü ve bölgede uygun olacak davranışlar hakkında uyarılacaktır. Kirliliği ve gürültüyü önlemek için gerekli önlemler alınacaktır. Enerji tüketimini ve emisyonu azaltmak için uygun ulaşım araçları teşvik edilecektir. Personel eğitimi ve farkındalığı arttırılacaktır. Irk, cinsiyet, medeni hal, yaş, renk, din, soy, ulusal köken, özürlülük ve diğer korumalı durumlara ilişkin fırsat eşitliği sağlanacaktır. Çevre Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere ilişkin personeli bilgilendirerek çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlanacaktır. Otellerimiz sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini, eylemlerini ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini içeren bilgileri, faaliyet raporu kapsamında açıklama yükümlülükleri arasında benimsemektedir.

VERİMLİ SATINALMA POLİTİKASI

Emisyon oranını düşürmek için mümkün olduğunca alımların çoğunu tek firma üzerinden yapıyoruz. Ürün alırken firmanın kurumsal kimliği araştırılıp çevreye duyarlı firmalar seçiyoruz. Kağıt pipet vb. çevreci ürünleri seçiyoruz. Tüm ürünlerde kağıt ambalaj kullanan firmalar tercih ediyoruz. Plastik tüketimini azaltmak için daha az plastik ambalaj kullanan firmaları seçiyoruz. Ürün dağıtım ağı geniş olan firmaları tercih edilir. Satın alma, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih ediyoruz. Sarf ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması ve kullanımı izliyor ve yönetiyoruz. Toplu olarak satın alınan gereksiz ambalajlardan (özellikle plastikten) kaçınıyoruz. Çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler - özellikle ahşap, kağıt, balık, diğer gıdalar ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından tercih ediyoruz. Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, büyüme veya üretimin kökeni ve yöntemleri dikkate alıyoruz. Tehdit altındaki türler kullanmıyor veya satıyoruz.
✔ Çevre – Etki boyut değerlendirmesi yapılarak otellerimizin çevresel riskleri değerlendirilmiştir.
✔ Doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde odalarımız ve otelimizin genel alanlarında misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirici ve uyarıcı materyal ve uygulamalar mevcuttur.
✔ Web sitemizde İstanbul’un arkeolojik, doğal ve kültürel mirasına uygun tanıtıcı bilgilere yer vererek misafirlerimiz için bilgilendirme yapmaktayız.
✔ Otellerimiz, yerel altyapı ve sosyal topluluk gelişimi için girişimleri aktif olarak desteklemektedir.
✔ Otellerimiz, yerel sakinlere, yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere, istihdam ve ilerleme için eşit fırsatlar sunmaktadır
✔ Otel faaliyetlerimiz, komşu topluluklara yiyecek, su, enerji, sağlık veya sanitasyon gibi temel hizmetlerin verilmesini tehlikeye atmaz.
✔ Otel faaliyetlerimiz, arazi ve su kaynakları kullanımı, geçiş hakkı, ulaşım ve barınma dahil geçim kaynaklarına yerel erişimi olumsuz etkilemez.
✔ Otellerimiz, yerel toplulukların fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirken, geleneksel, çağdaş yerel kültürün otantik unsurlarını operasyonlarımızda, mutfağımızda değerlendirmektedir
✔ Otellerimiz, kültürel mirasın korunmasına maddi veya ayni katkı yapmaktadır.
✔ Otellerimiz, enerji tüketimi türe göre ölçülür ve toplam tüketimi en aza indirmek için adımlar atmaktadır. Walton Hotels olarak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için çaba göstermektedir.
✔ Su riski değerlendirilmiş olup, su tüketimi türe göre ölçülmekte ve genel tüketimi en aza indirmek için adımlar atılmıştır. Su temini sürdürülebilirdir ve çevresel akışları olumsuz etkilemez. Yüksek su riski olan alanlarda, şartlara göre su yönetim hedefleri belirlenmiş ve takip edilmektedir.
✔ Müşterilerimize alternatif (iklim dostu) ulaşım seçenekleri, varış, kalkış ve ziyaretleri sırasında bilgi sağlamakta ve tanıtmaktayız.
✔ Otellerimizde, çalışanların ve misafirlerin kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amaçlı evsel nitelikli su kullanımı gerçekleştirilmektedir. Evsel nitelikli atık suların kaynakları çalışanların ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı lavabo, wc, banyo ve mutfak gibi noktalardır. Evsel nitelikli atık sular İski’ye verilmektedir. Otellerimizde, endüstriyel tip atık su oluşmamaktadır.
✔ Atık yönetim planımız mevcuttur. Bertaraf edilen katı atık türüne göre ölçmekte katı atığı en aza indirmek için hedefler uygulamaktayız.
✔ Otellerimiz, kendi mülkünün uygun yönetimi yoluyla biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olmakta ve katkıda bulunmaktadır.
✔ Otellerimiz, istilacı türlerin ortaya çıkmasını önlemek için önlemler almaktadır. Yerli türleri, özellikle doğal alanlarda, mümkün olan yerlerde peyzaj ve restorasyon için kullanılmaktadır.

Back to top of page